Certeso

Nog even dit

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Certeso nv, zoals deze beschikbaar is gesteld door Certeso nv. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Certeso nv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Certeso nv.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Certeso nv te mogen claimen of te veronderstellen.

Certeso nv streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Certeso nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Certeso nv op deze pagina.

Privacy- en cookiebeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Certeso nv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Certeso nv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Certeso nv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door persoonsgegevens over te maken aan Certeso nv, geef je je toestemming om deze te verwerken zoals omschreven in deze privacy-verklaring. Eén en ander is trouwens in herent aan de afname van diensten van Certeso nv en steunt op een gerechtvaardigd belang in het kader van de verstrekking van diensten.

Certeso nv neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens in verhouding tot de aard van de verwerkte persoonsgegevens.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten optimaal te kunnen voeren op maat van uw verwachtingen en interesses. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Certeso nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Certeso nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Certeso nv of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Als u surft op certeso.com, verzamelen wij geen identificatiegegevens zoals uw naam of adres, via een cookie of op een andere wijze. Wel geeft uw internetprovider uw IP-adres door aan onze servers, zoals bij alle andere sites die u bezoekt. Via het IP-adres kunnen we zien welke pagina’s u bekeek op onze website en voor hoe lang u op de pagina bleef. Met die info kunnen we meer content creëren die u interessant vindt. Deze informatie is daarom belangrijk om onze site af te stemmen op uw behoeften.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie
– Het onderhouden van de klantrelaties door middel van marketingacties (nieuwsbrieven en direct mailings)
– Het verstrekken van informatie om zo diensten uit te voeren op maat van uw interesse en verwachtingen
– Het aanbieden van klantenondersteuning door het verwerken van uw vragen en uw verzoeken
– Het analyseren van uw internetgebruik op onze website om onze diensten erop te kunnen afstemmen
– Het bieden van algemene dienstverlening (facturatiedoeleinden)
– Het aanbieden van het gebruik van onze sociale functies (wanneer u socialnetwork-functies van derden gebruikt, zoals ‘Facebook like’ kunnen deze functies geïntegreerd zijn in de Certeso website, om bijvoorbeeld inhoud van de website te delen met anderen of te participeren aan onze wedstrijden.)

Producten & diensten
– Het onderhouden van uw accounts van onze softwareproducten
– Om uit hoofde van de door uw afgenomen diensten waar nodig in het kader van veiligheidsplannen e.d. de namen van uw contactpersoon voor veiligheid, preventie-adviseur, in te vullen
– Om een account aan te maken met uw gegevens
– Om de uitvoering van diensten te beheren
– Voor het versturen van automatische notificaties vanuit de software (SMS en e-mail)
– Om problemen op te sporen en te verhelpen in de software 

 Over welke gegevens gaat het?

Certeso nv mag voor bovengenoemde doeleinden de meegedeelde persoonsgegevens opslaan en verwerken, waaronder:

– De contactpersoon – IT-beheerder van de klant (email – tel – naam en voornaam – functie)
– De gegevens van de preventie-adviseur(s)
– De gegevens van contactpersonen in noodgevallen
– De gegevens van de gebruikers van de software

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt en de verwerkte gegevens betreffen qua persoonsgegevens enkel gegevens die door u worden verstrekt aan ons om de diensten te kunnen uitvoeren of beheren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw afname van onze diensten, en zijn en worden beperkt tot wat noodzakelijk is om onze diensten te verstrekken. Er is op basis van de afgenomen diensten een gerechtvaardigd belang en noodzaak om bovenvermelde gegevens te verwerken.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De verwerkte persoonsgegevens worden wel opgeslagen op onze servers, die door ons worden beheerd en zich in de EU bevinden. U aanvaardt dat persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de EER, die mogelijk geen adequate gegevensbescherming hebben, doch enkel voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Eén en ander doet niets af aan het feit dat GDPR en Privacy wetgeving op deze derden van toepassing kan zijn. Certeso nv kan immers niet instaan voor de locaties waar een derde (bv. klant of derde dienstverlener) de gegevens effectief opslaat, zelfs al worden hier verwerkersovereenkomsten voor afgesloten.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt in kader van eerder vernoemde verwerkingsdoeleinden zullen worden bewaard zolang u een contractuele relatie heeft met Certeso nv en diensten afneemt in het kader hiervan die worden beheerd op onze opslagmedia/ servers.

Daarna worden gegevens enkel passief bewaard, waar nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of omwille van lopende postcontractuele verbintenissen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om een e-mail te verzenden naar privacy@certeso.com.

Klacht

Uiteraard zullen wij steeds gevolg geven aan iedere melding die u ons toestuurt op privacy@certeso.com.

Iedere betrokkene heeft bovendien het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, voor België: de Privacy-commissie, in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, dan wel waar hij zijn werkplek heeft of waar de inbreuk werd begaan als hij meent dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk maakt op de toepasselijke Europese regelgeving.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be
De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.
 
 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Direct marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Certeso nv
Industriepark 1003
3545 Halen
+32 11 20 10 51
privacy@certeso.com

Certeso nv is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer  0463.433.03