Certeso

Opleidingen

Wij bieden verschillende opleidingen aan i.s.m. ECS.

Je leert eerste interventiemiddelen te gebruiken om correct te reageren bij een beginnende brand. De kandidaten die slagen voor de theoretische en praktische testen, ontvangen een VCA-attest voor de risicovolle taak AV 012.

Theorie

 • Elementaire kennis: voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand​
 • Weten hoe te reageren bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm​
 • De werking en het correct gebruik van verschillende soorten blusmiddelen kennen van verschillende soorten blusmiddelen kennen​
 • Weten hoe te reageren bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm​

Praktijk

 • Het doven van verschillende soorten vuur door middel van aangepaste blusmiddelen​
 • Het gebruik van een blusdeken
 • Het gebruik van een muurhaspel

Je leert om de nodige vaardigheden te verwerven om op een correcte, verantwoordelijke en veilige manier te handelen bij een brand. 

Theorie

 • De taken van de EIP
 • Instructies bij brand
 • Wat is brand? Vuurdriehoek
 • De verschillende brandklassen
 • Kleine blusmiddelen
 • De draagbare brandblussers
 • Het blusdeken
 • De soorten blustoestellen
 • De axiale muurhaspel
 • Zand als blusmiddel
 • Andere blusmiddelen
 • Veilige wijze van brandbestrijding: basis
 • Inschatting van het brandrisico
 • Het verbindingssysteem van de brandslangen
 • Blustechniek bij een bluspoging
 • Gevaren bij het blussen
 • Na de brandblussing
 • EHBO – Brandwonden
 • Graad en ernst van de brandwonden

Praktijk

 • De essentiële elementen van vuurvergunning controleren
 • Op een efficiënte wijze alarmeren
 • Het gebruiken van de aangepaste blusmiddelen om verschillende branden te blussen in groep
 • Het gebruik van het blusdeken
 • Het gebruik van de muurhaspel

Je leert om een snelle en veilige evacuatie te verzekeren. Tijdens deze opleiding worden zowel de technische als de organisatorische factoren in de verf gezet. Die zorgen ervoor dat stressreacties tijdens een evacuatie beheersbaar blijven.

Theorie

 • De wettelijke aspecten gelinkt aan de evacuatie van werkzones
 • Oorzaken van een evacuatie van de werkzone
 • De begrippen noodsignaal en alarm
 • Kennis van de indeling en de invloed ervan op de evacuatie
 • Evacuatietechnieken
 • Bijzondere situaties
 • Het menselijk gedrag
 • Organisatie van de evacuatie
 • Structurele middelen die bij de evacuatie kunnen helpen

Praktijk

 • Bezoek aan uw gebouw
 • Rollenspel
 • Evacuatieoefeningen

Tijdens uw leven zal u met noodsituaties geconfronteerd worden. Tijdens deze opleiding zal u de
principes van de eerste hulp toepassen om de controle over zo’n situatie te herwinnen.

Doelstelling 1: de basisprincipes

 • De rol van de hulpverlener verstaan
 • De indicaties voor het gebruik van het
  beschikbare materieel
 • Het registreren van incidenten en acties
 • Het belang inzien van basishygiëne in
  eerste hulpprocedures
 • De toestand correct analyseren om veilig en
  vlot te handelen in een noodsituatie
 • Comfortzorgen voor de evacuatie
 • Verplaatsing en evacuatie van slachtoffers

Doelstelling 2: vitale functies

 • Eerste hulp toedienen aan een bewusteloos
  slachtoffer
 • De toestand van een slachtoffer met pijn in
  de borst herkennen
 • Eerste hulp toedienen aan een slachtoffer
  met ademnood
 • Cardiopulmonale reanimatie toepassen

Doelstelling 3: andere afwijkingen

 • De symptomen van een ernstige aandoening
  herkennen
 • De algemene principes van eerste hulp
  toepassen
 • In staat zijn de correcte eerste hulp te
  verstrekken (bloedingen, huidwonden,
  letsels, brandwonden, vergiftiging,…)

Offerte aanvragen

Opleiding nodig?
 • Blussen met kleine blusmiddelen
 • Eerste interventieploeg
 • Evacuatieoefeningen
 • Hulpverlener basis